آیا این در اروپا کار خواهد کرد؟

آیا این برنامه مشاهده دوربین در اروپا کار می کند؟

ارسال شده توسط /u/polatin
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/znnxmc/will_this_work_in_europe/