آیا کسی ایده ای در مورد نحوه حذف این دارد؟

ارسال شده توسط /u/Mr_bruhman
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11551pc/does_anyone_have_any_idea_on_how_to_remove_this/

توسط Lei Jun

Lei Jun