آیا کسی می داند چگونه خط سیاه را از صفحه اصلی و این نقاط را از صفحه کلید حذف کنم؟

آیا کسی می داند چگونه خط سیاه را از صفحه اصلی و این نقاط را از صفحه کلید حذف کنم؟ ارسال شده توسط /u/uwu_Wolvezzz
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10b6dpt/does_anyone_know_how_to_remove_the_black_line/