آیا mi4canada ایمن استاخیراً من یک poco x4 pro از mi4canada خریدم و از تجربه شما در مورد این شرکت و اینکه آیا خرید آنها امن است تعجب می کنم.

ارسال شده توسط /u/Jack-attack542
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zp6hez/is_mi4canada_safe/

توسط Lei Jun

Lei Jun