استفاده از باتری

گالری و فروشگاه بازی از تمام باتری من استفاده می کنند، از هفته گذشته بود. من به زور آن را متوقف می کنم تا از باتری استفاده نکنم.

ارسال شده توسط /u/Stefiyes
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/z1zs90/battery_usage/

استفاده از باتری