اعلان‌ها هنگام پاک کردن آنها بسته نمی‌شوند!


اعلان‌ها هنگام پاک کردن آنها بسته نمی‌شوند! ارسال شده توسط /u/grannD_e
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10jn9ez/notifications_not_closed_when_swiping_them_off/

توسط Lei Jun

Lei Jun