افراد Reddit، چگونه می توانم این باگ را برطرف کنم؟

گاهی اوقات وقتی با تلفنم کار می کنم، خودش به گوگل می رود و شروع به گذاشتن این می کند "#" شخصیت من می خواهم بپرسم که آیا این طبیعی است یا چگونه می توانم آن را برطرف کنم

ارسال شده توسط /u/Pipesanes
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xzwu0c/people_of_reddit_how_can_i_fix_this_bug/