اولین باگ در 12Su

ثابت؟؟؟

Cast دیگر روشن نمی‌شود.

Miui 14.0.10

ارسال شده توسط /u/klubilainen
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11k05jl/first_bug_in_12su/

توسط Lei Jun

Lei Jun