این سیستم دیگر چیست که حجم ذخیره سازی زیادی دارد؟

چگونه می توانم آن را حذف کنم؟

ارسال شده توسط /u/xversion1
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xd2ltj/what_is_this_other_system_which_takes_a_huge/