باگ MiUi ؟؟ هر زمان که یک برنامه شروع می شود یا من حافظه را پاک می کنم، این نوع پیپ آپ نمایش داده می شود و خاموش نمی شود. کسی میتونه کمک کنه؟؟

باگ MiUi ؟؟  هر زمان که یک برنامه شروع می شود یا من حافظه را پاک می کنم، این نوع پیپ آپ نمایش داده می شود و خاموش نمی شود.  کسی میتونه کمک کنه؟؟ ارسال شده توسط /u/ChampionshipEasy2305
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/108qjm5/miui_bug_whenever_an_app_is_starting_or_i_am/