برای من مهم نیست که دانشمندان چه می گویند، زیرا همه ما می دانیم که طولانی ترین چیز در جهان لیست مارک های تلویزیون در برنامه کنترل از راه دور است.

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zvzyfe/i_dont_care_what_the_scientists_say_because_we/