برنامه تم سعی می کند امنیت اندروید را دور بزند

چیزی مخرب در مورد برنامه تم ها. من از بازی محافظت اخطاری دریافت کردم مبنی بر اینکه برنامه تم سعی دارد امنیت Android را دور بزند. به همین دلیل برنامه های بانکی باز نمی شوند.

ارسال شده توسط /u/henceprovedzk
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wn5lv2/themes_app_tries_to_bypass_androids_security/