برنامه های پیش فرض را تغییر دهید که کار نمی کنند

بنابراین من یوتیوب خود را طوری تغییر دادم که پیوندها را به طور پیش فرض باز نمی کند، اما همچنان آنها را باز می کند. هر کس دیگری این را دارد یا من کار اشتباهی انجام می دهم

ارسال شده توسط /u/talldoggo123
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/118tvcp/change_default_apps_not_working/