به تبلیغات روزانه غیرفعال کمک کنید، هیچ برنامه ای مرتبط با آن تبلیغات وجود ندارد – note 9s

به تبلیغات روزانه غیرفعال کمک کنید، هیچ برنامه ای مرتبط با آن تبلیغات وجود ندارد - note 9s ارسال شده توسط /u/ChouGinShadow
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ytbodh/help_disabled_daily_ads_there_is_no_app/