به دنبال مدل های قدیمی تر که 8k تثبیت شده است

نگاهی به Redmi و Mi 10/11 Pro/Ultra.

در برنامه سهام یا OpenCamera.

ارسال شده توسط /u/Silent_Lifeguard_710
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11b2d5t/seeking_older_models_that_do_8k_stabilized/

آیا هیچکدام از آنها 8K تثبیت می کنند؟