تفاوت رام های چینی و جهانی چیست؟

فقط تعجب می کنم که انگار هیچ نگاتیو واقعی وجود ندارد، من دیگر برای نسخه جهانی یک گوشی منتظر نمی مانم.

ارسال شده توسط /u/Ficzd
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10uwfj7/whats_the_differences_between_chinese_and_global/