تماس های دریافتی در gtr2e من می لرزد اما هیچ اعلانی در تلفن برای پاسخگویی وجود ندارد.

این ساعت که اخیراً شروع به کار کرده است، شروع به لرزش می کند و نشان می دهد که یک تماس در حال دریافت است، اما mi 10 lite من هیچ اعلانی را نشان نمی دهد، بنابراین نمی توانم به تماس پاسخ دهم.

با تشکر.

ارسال شده توسط /u/rain3h
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10f5uew/incoming_calls_vibrating_on_my_gtr2e_but_no/فقط تعجب کردم که آیا شخص دیگری هم همین را دارد و چگونه می توان آن را حل کرد؟