تمام تصاویر/ویدئوهایی که از برنامه های دیگر دانلود می کنم به مدیر فایل می روند و نه گالری. تا دیروز اینجوری نبود

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ymo9hb/all_imagesvideos_i_download_from_other_apps_go_to/