تم CYB مناسب به نظر می رسد. کاغذ دیواری خوب است اما برخی از عناصر سیاه هستند. رمز عبور را فراموش کرده اید تا برگه تنظیمات را نشان دهید.

تم CYB مناسب به نظر می رسد.  کاغذ دیواری خوب است اما برخی از عناصر سیاه هستند.  رمز عبور را فراموش کرده اید تا برگه تنظیمات را نشان دهید. ارسال شده توسط /u/Olly_Joel
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ykpj3l/cyb_theme_seems_decent_wallpaper_is_fine_but_some/