تنظیم خودکار صدای موسیقی Miبنابراین اخیراً با هدفونم به موسیقی گوش می‌دهم و صدا در زمان‌های تصادفی بالا و پایین می‌شود. نه، دکمه فشار داده نمی شود و غیره.

ارسال شده توسط /u/Nikolas08Gr
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zlurxm/mi_music_automatic_volume_adjustment/

توسط Lei Jun

Lei Jun