حلقه بوت Mi10T Pro

امروز سعی کردم گوشیم را ریبوت کنم و در صفحه بوت گیر کرد. من عکس های مهم زیادی در داخل دارم و نمی خواهم آنها را از دست بدهم. چه می توانم بکنم؟

ارسال شده توسط /u/lauw0129
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1091n47/mi10t_pro_boot_loop/