دزدگیر سرکش

بنابراین در 2 هفته گذشته، با وجود اینکه زنگ ساعت تنظیم نشده بود، مشکلی با زنگ ساعت 2 صبح چهارشنبه صبح داشتم. حتی نمی دانم با این یکی از کجا شروع کنم.

هیچ ایده ای مردمی؟

ارسال شده توسط /u/Cliff_Moher
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10qnnct/rogue_alarm/

Xiaomi Redmi Note 11 Pro/Note 11 Pro (5G)

توسط Lei Jun

Lei Jun