دیروز یک Redmi Note 11 کاملاً جدید خریدم و برنامه Screen Recorder در کشوی برنامه وجود ندارد و نماد Performance Mode در سایه اعلان وجود ندارد، نکته ای دارید؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/109dj8z/yesterday_i_bought_a_brand_new_redmi_note_11_and/