روشنایی و FPS

روشنایی صفحه نمایش شیائومی ردمی 9 من همچنان کمرنگ و روشن می شود، و وقتی این کار انجام می شود، FPS بازی که بازی می کنم (Melon Playground) به 10 تا 19 کاهش می یابد. و خیر، روشنایی خودکار روشن نیست.

ارسال شده توسط /u/Still-Addition-1109
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10geff5/brightness_and_fps/