روشنایی Xaiomi 11Tمن واقعاً می خواهم تلفن همیشه روشن باشد. من متوجه شده ام که در ارتفاعات خورشید مخصوصاً گاهی اوقات تاریکی خوبی دارد. من می خواهم به طریقی بتوانم آن را مجبور کنم همیشه روشن بماند. من “روشنایی خودکار” را فعال نمی کنم.

ارسال شده توسط /u/DrcspyNz
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zcs771/brightness_xaiomi_11t/

توسط Lei Jun

Lei Jun