سلام بچه ها لطفا کمی کمک کنیدمن تازه یک m365 s1 خریدم و وقتی باهاش ​​به خونه رسیدم، دریچه گاز معتدل است، اما وقتی کار می کند سریع است، به نظر نمی رسد مشکل باتری باشد، اما مطمئناً طبیعی نیست، من در آشپزخانه ایستادم و دریچه گاز کامل و چرخ نمی چرخد ​​و آن را بیرون آورد و سعی کرد از آن استفاده کرد و چند بار کار کرد؟ آیا دلیل خاصی وجود دارد یا چیزی را از دست داده ام

ارسال شده توسط /u/imsharkkitty
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y6nao9/hey_guys_bit_of_help_please/

توسط Lei Jun

Lei Jun