سوال در مورد Watch S1 Pro

با تشکر

ارسال شده توسط /u/sgtpeppur
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zwekur/question_about_watch_s1_pro/

با توجه به خرید آن و من یک سوال در مورد Bike Activity دارم – آیا در گزینه ها توقف خودکار دارد؟ همانطور که به یاد دارم در S1 Active و S1 معمولی وجود نداشت.