سیستم اندروید تخلیه باتری و گرم کردن گوشی من، آیا راه حلی وجود دارد؟

سیستم اندروید تخلیه باتری و گرم کردن گوشی من، آیا راه حلی وجود دارد؟ ارسال شده توسط /u/Drxxzy
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11ig01a/android_system_draining_my_battery_and_heating_my/