صدای موبایلم کار نمی کند و همه چیز را امتحان کردم.

من همه چیز را در اینترنت امتحان کردم و هنوز کار نمی کند. کمک لطفا

ارسال شده توسط /u/piuva
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10cw45z/the_sound_of_my_cellphone_is_not_working_and_i/