مانیتور دما و رطوبت Mi 2

من می دانم چه چیزی توسط سازنده اعلام شده است اما دقت واقعی چقدر است؟ آیا می توان به آن اعتماد کرد که اعداد دقیق را نشان دهد؟

ارسال شده توسط /u/Jonatan_84232
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yv565e/mi_temperature_and_humidity_monitor_2/

اندازه گیری رطوبت توسط Mi Temperature و Humidity Monitor 2 چقدر دقیق است؟