مردم آلمان من یا اتحادیه اروپا

13 pro در آلمان 1300 یورو قیمت دارد. اما در tradingshenzen 950 است. آیا کسی از آن وب سایت تلفن هایی را خریده است که چگونه بوده است که آیا گوشی با مشکل مواجه شده است و غیره

ارسال شده توسط /u/P9Kluna
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11ivopx/my_german_people_or_eu/