مشکل، فایل‌ها نمی‌توانند هیچ فایلی را هنگام تلاش اضافه کنند. برنامه های پژمرده نیز کار نمی کند و بیشتر مشکل فایل ها است.


مشکل، فایل‌ها نمی‌توانند هیچ فایلی را هنگام تلاش اضافه کنند.  برنامه های پژمرده نیز کار نمی کند و بیشتر مشکل فایل ها است. ارسال شده توسط /u/RussianWith3Accents
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y9ls5l/issue_files_cannot_add_any_files_at_all_when/

توسط Lei Jun

Lei Jun