مشکل عجیب در مورد اسکرین شات. دکمه ارسال کار نمی کند


مشکل عجیب در مورد اسکرین شات.  دکمه ارسال کار نمی کند ارسال شده توسط /u/Impossible-Tell-2338
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yyazsi/strange_problem_about_screenshot_send_button/

توسط Lei Jun

Lei Jun