من به کمک نیاز دارم

گوشی من در ریکاوری یا سیستم بوت نمی شود. برای رفع این مشکل چیکار کنم؟؟؟

ارسال شده توسط /u/L9NE
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zzmst1/i_need_help/