من تمایل دارم «محدود کردن فعالیت پس‌زمینه» را برای بسیاری از برنامه‌ها انتخاب کنم. آیا این خوب است یا باید به سیستم اجازه دهم این کار را با گزینه پیش فرض برای من انجام دهد؟

من می دانم که نباید این کار را با برنامه هایی که اغلب استفاده می کنم انجام دهم. من این کار را نمی کنم.

ارسال شده توسط /u/MrAlbinoBlackBear
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10r91e7/i_tend_to_choose_restric_background_activity_for/

توسط Lei Jun

Lei Jun