من "حذف نصب شده است" File Manager از پلی استور و در کشوی برنامه نمایش داده نمی شود اما با جستجوی ساخته شده در کشو پیدا نمی شود، اما در Apps نمایش داده می شود و فقط از پلی استور باز می شود، راه حلی وجود ندارد؟ miui 12.5.6 جهانی

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/z0em4s/i_uninstalled_file_manager_from_the_playstore_and/