من نمی فهمم چه خبر است با Buds 3 lite، من آنها را تازه گرفتم و این وضعیت است. آیا کسی می تواند به من کمک کند آنها را وصل کنم؟


من نمی فهمم چه خبر است با Buds 3 lite، من آنها را تازه گرفتم و این وضعیت است.  آیا کسی می تواند به من کمک کند آنها را وصل کنم؟ ارسال شده توسط /u/PsychologicalPost891
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1050vtr/i_dont_understand_whats_going_on_with_buds_3_lite/

توسط Lei Jun

Lei Jun