من کارت sd خود را بیرون آوردم زیرا اپراتورم برای انتقال شماره قدیمی به سیم کارت جدیدم به عکس سیم کارتم نیاز داشت و اکنون نمی دانم چگونه عکس هایم را برگردانم. کسی میدونه چیکار کنم؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/12fgaba/i_took_out_my_sd_card_because_my_operator_needed/