من یک Redmi 10 2022 دارم که اندروید 11 را اجرا می کند. آیا هرگز به روز رسانی اندروید 12 را دریافت خواهم کرد؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/123oac3/i_have_a_redmi_10_2022_running_android_11_will_i/