نحوه استفاده از برنامه‌های پنجره‌دار آزاد

من این گزینه را در گزینه های توسعه دهنده فعال کرده ام. چگونه آنها را وادار به شروع کار کنم؟

ارسال شده توسط /u/Draumandy
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xo7uur/how_to_use_the_freeform_windowed_apps/