نقطه اتصال به طور خودکار هنگام بازی خاموش می شودمانند آنچه عنوان می گوید، هر بازی که من شروع کنم، نقطه اتصال من به طور خودکار خاموش می شود. هر کس دیگری همین مشکل را دارد، چگونه آن را تغییر دهم "ویژگی" خاموش؟ من 13.0.10 را اجرا می کنم

ارسال شده توسط /u/2high554
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1066ax7/hotspot_turning_off_automatically_while_playing/

توسط Lei Jun

Lei Jun