هدست‌ها فکر می‌کنند که من دارم به یک تماس گوش می‌دهم، صدای YouTube و غیره همگی تحریف می‌شوند که انگار در حال تماس هستم. خاموش کردن صدای تماس فقط صدا را قطع می کند و صدایی تولید نمی کند

هدست‌ها فکر می‌کنند که من دارم به یک تماس گوش می‌دهم، صدای YouTube و غیره همگی تحریف می‌شوند که انگار در حال تماس هستم.  خاموش کردن صدای تماس فقط صدا را قطع می کند و صدایی تولید نمی کند ارسال شده توسط /u/Mysterious-Side14o7
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10nyqq6/headsets_think_im_listening_to_a_call_the_audio/