وقتی یک بچه تلفن اندرویدی من را دارد، حتی وقتی قفل است، به نوعی صدا پخش می کند، پس چگونه آن را غیرفعال کنم؟ پس وقتی قفل است صدا پخش نمی کنند؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/z4nodk/when_a_kid_have_my_android_phone_even_when_its/