ولوم poco x 3 pro من خود به خود بالا می رود مثل اینکه من حتی به آن نزدیک نیستم کسی می تواند به من کمک کند

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/117jc7u/my_poco_x_3_pro_volume_goes_up_on_its_own_like_i/