پخش کننده موسیقی

من فقط می خواهم بعد از اتمام لیست پخش متوقف شود و به Infinity تکرار نشود.

ارسال شده توسط /u/KuroDanzo
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11b5ytv/music_player/

چگونه عملکرد shuffle/loop را خاموش کنم؟