چرا آهنگ زنگ من تغییر می کند؟

من مدتی قبل یک آهنگ زنگ سفارشی ساختم و اکنون وقتی می خواهم آهنگ دیگری را به جای او بگذارم نشان می دهد که کار می کند اما وقتی دریافت می کنم زنگ قدیمی است

ارسال شده توسط /u/TheLapisBee
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11yz9se/why_dosent_my_ringtone_change/