چه دوربینی بهتر به نظر می رسد؟

به نظر شما کدام دوربین گوشی در یک گوشی بهترین به نظر می رسد؟ (من فقط در مورد ماژول دوربین پشت و طراحی آن صحبت می کنم)

ارسال شده توسط /u/Enyrox
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10lq13c/what_camera_looks_the_best/

توسط Lei Jun

Lei Jun