چگونه از شر اینها خلاص شویم؟

آنها تازه دو هفته پیش شروع کردند و مرا دیوانه کردند. msa غیرفعال است. Joyui 12.8، بر اساس miui 12.5.

ارسال شده توسط /u/denkata07
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yypz5m/how_to_get_rid_of_these/