چگونه از شر این خلاص شویم؟؟

idk آنچه است، آن را فقط در ظاهر می شود "اجتماعی" پوشه اما از طرف دیگر همه چیز عادی به نظر می رسد. آن چیزی که زیر آن است "توصیه های امروز" وقتی روی پوشه کلیک می کنم درست زیر پوشه بارگذاری می شود، تا به حال متوجه آن نشده ام. من همیشه تبلیغات، توصیه های شخصی را خاموش کردم، اما هنوز وجود دارد.

ارسال شده توسط /u/onika_hija
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/13lqo45/how_to_get_rid_of_this/

چگونه از شر این خلاص شویم؟؟