چگونه اینها را از برنامه های گروه خود حذف کنم


چگونه اینها را از برنامه های گروه خود حذف کنم ارسال شده توسط /u/Bloxo19000
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/104ou01/how_to_remove_these_from_my_group_apps/

توسط Lei Jun

Lei Jun